Walne Zebranie Członków TS Piast

Zarząd Towarzystwa Sportowego  PIAST w Cieszynie serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Beznazwy-1Członków które odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r o godzinie 17 30 w świetlicy Stowarzyszenia Rehabilitacji, Kultury Fizycznej , Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie ul. Głęboka 11  wejście od Studni Trzech Braci.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA  WYBORCZEGO  CZŁONKÓW  TOWARZYSTWA SPORTOWEGO PIAST CIESZYN

w dniu 08.05.2017 r  

 1. Otwarcie  zebrania  , przywitanie członków i gości zebrania
 2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego  zebrania  i  protokolanta
 4. Wybór Komisji  Skrutacyjno-Mandatowej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawdzenie przez Komisję  Skrutacyjną  zdolności do podejmowania Uchwał – quorum
 7. Sprawozdanie  z działalności Zarządu za rok 2016
 8. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu za rok 2016
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 10. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej w związku z wygaśnięciem mandatu
 11. Rozważenie i podjęcie uchwały o likwidacji  TS Piast Cieszyn
 12. Dyskusja nad przedłożonym materiałem
 13. Przyjęcie projektów uchwał i wniosków
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie zebrania