Porządek obrad

piast2PORZĄDEK NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO CZŁONKÓW TOWARZYSTWA SPORTOWEGO PIAST CIESZYN w dniu 10.03.2016 r., zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Wybór protokolanta
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną zdolności do podejmowania Uchwał – quorum
6. Odczytanie porządku Zebrania i jego przyjęcie
7. Wybory do władz statutowych Towarzystwa Sportowego Piast Cieszyn w głosowaniu jawnym lub tajnym
8. Sprawy bieżące
9. Ogłoszenie wyników wyborów
10. Zamknięcie zebrania